Audits

Keuringen en audits

Studibo ontzorgt u met één aanspreekpunt voor al uw audits en keuringen. Deze worden stuk voor stuk uitgevoerd door onze gecertificeerde auditoren en ervaren keurders.

Energieaudits

Tijdens een energieaudit maken we een grondige analyse van het actuele energieverbruik.

We inventariseren daarbij in eerste instantie de belangrijkste energieverbruikers (toestellen, machines, verwarming, verlichting…). Daarna doen we suggesties om de energiebehoefte naar beneden te halen. Deze suggesties omvatten zowel praktische adviezen als concrete energiebesparende maatregelen. De energieaudit wordt afgesloten met een uitgewerkt implementatieplan.

Meer info over onze energieaudits

Duurzaamheidsaudits

Een duurzaamheidsaudit heeft als doel de duurzaamheid van een – bestaand of toekomstig – gebouw te beoordelen. Deze audit is mogelijk voor en tijdens de bouwfase, alsook na de oplevering.

Na de duurzaamheidsaudit kunnen we u in een volgende fase begeleiden in het traject om de BREEAM-certificering te behalen.

Meer info over BREEAM

Milieuaudits

Tijdens een milieuaudit lichten we uw bedrijf ‒ volledig of gedeeltelijk ‒ door met specifieke aandacht voor alle milieugerelateerde aspecten. Zo komt u te weten of uw bedrijf conform de geldende milieuwetgeving is. Deze milieudoorlichting is niet alleen nuttig als periodieke check, maar ook in de fase voorafgaand aan de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Een milieuaudit bestaat onder meer uit:

  • een bezoek ter plaatse om na te gaan of de milieuwetgeving wordt gerespecteerd (afvoer van afvalwater, verbrandingsinstallaties, opslag van gevaarlijke producten…)
  • het opsporen van risico’s
  • het in kaart brengen van knelpunten
  • het opstellen van een auditrapport met te nemen acties

Meer over milieu & vergunningen

Keuringen en certificeringen

Alle keuringen worden door erkende keurders uitgevoerd volgens een vast stappenplan. Onze groepering van studiebureaus heeft ruime expertise in de uitvoering van onderstaande keuringen:

  • EPC
  • Elektrische installatie
  • Riolering
  • HVAC
  • Gas
  • Veiligheid

Verplichte haalbaarheidsstudie

Voor elk nieuw gebouw met een vloeroppervlakte van meer dan 1000 m² en met een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag moet verplicht een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd.

Deze studie heeft als doel bouwheren te informeren over de mogelijke technieken, de beschikbare subsidies en de haalbaarheid van hernieuwbare energietechnieken. Deze laatste omvatten onder meer zonnepanelen, warmtepompen, biomassaketels en zonneboilers.

Haalbaarheid van hernieuwbare energiesystemen

Studibo brengt de expertise van vijf studie- en ingenieursbureaus samen. Dat zorgt voor heel wat gebundelde knowhow. Die zetten we onder meer in voor het uitvoeren van haalbaarheidsstudies voor scholen, kantoren, appartementen of industrie.

Onze ingenieurs onderzoeken daarbij in welke mate alternatieve energiesystemen en energietechnieken haalbaar zijn. Hun conclusies gieten ze in een haalbaarheidsstudie, die ze vervolgens binnen de maand na de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning indienen bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

Ontdek hoe onze gebundelde expertise zorgt voor maximale ontzorging.